Regulamin akcji
Kupuj lokalnie – wspieraj swoich!

A. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem głównym akcji promocyjnej „Kupuj Lokalnie – Wspieraj Swoich” (zwanej dalej Akcją) jest Fundacja Skarbiec Mazurski, zwana dalej Organizatorem.
 2. Dane Organizatora:siedziba: ul. 11-go Listopada 16/6, 11-600 Węgorzewo
  biuro: Galeria Skarbiec Mazurski, Plac Wolności 7, 11-600 Węgorzewo
  strona internetowa: www.skarbiecmazurski.pl
  adres mailowy: kupujlokalnie@skarbiecmazurski.pl
  profil w portalu Facebook: Fundacja Skarbiec Mazurski
 3. Współorganizatorami Akcji są przedsiębiorcy z terenu gminy Węgorzewo znajdujący się na liście lokali w których odbywa się Akcja, zwani dalej Partnerami. Lista ta jest dostępna w biurze Organizatora, na jego stronie internetowej oraz na jego profilu w portalu Facebook.
 4. Celem Akcji jest zainicjowanie i podtrzymanie tendencji wśród mieszkańców gminy Węgorzewo do wspierania lokalnych przedsiębiorców w obecnym, trudnym okresie gospodarczym, w szczególności poprzez realizowanie zakupów towarów lub usług u tych przedsiębiorców.

B. Czas trwania Akcji Promocyjnej

 1. Karty Rabatowe wydawane przez Organizatora oraz Partnerów mogą być realizowane w dniach 30 listopada 2020 roku – 15 stycznia 2021 roku.

C. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. W ramach Akcji, jej Uczestnikom wydawane są Karty Rabatowe, które uprawniają do skorzystania z rabatu podczas zakupów u Organizatora lub Partnerów Akcji.
 2. Karty Rabatowe uprawnione do skorzystania z rabatów są oznaczone logiem Akcji oraz logiem Organizatora. Wzór Karty Rabatowej znajduje się na stronie internetowej Organizatora. Każda karta posiada swój unikalny numer, który bierze udział w końcowym losowaniu nagród.
 3. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nabyła towar lub usługę u Organizatora lub jednego z Partnerów Akcji i otrzymała w Kartę Rabatową. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować uprawnienie wynikające z posiadania Karty Rabatowej za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 4. Organizator i Partnerzy są zobowiązani do wydania Karty Rabatowej przy każdym zakupie. Dotyczy to również sytuacji, w której klient korzysta z rabatu na podstawie posiadanej już Karty Rabatowej.
 5. Wysokość udzielanego rabatu jest sprawą indywidualną każdego Partnera Akcji. Organizator pozostawia Partnerom całkowitą swobodę w tym zakresie.
 6. Aby zrealizować Kartę Rabatową należy przedstawić ją przy dokonywanym zakupie w czasie trwania Akcji. Sprzedawca uczestniczący w transakcji ma obowiązek Uszkodzić Kartę Rabatową poprzez jej przekreślenie znakiem „X” na całej powierzchni lub poprzez naderwanie fragmentu karty w dowolnym miejscu poza miejscem zawierającym unikalny numer karty.
 7. Uczestnik po wykorzystaniu Karty Rabatowej ma prawo ją zatrzymać, ponieważ każda Karta Rabatowa bierze udział w końcowym losowaniu nagród.
 8. Każda Karta Rabatowa może być wykorzystana przez Uczestnika tylko jeden raz.
 9. Promocja dostępna w ramach Akcji, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w tym czasie w sklepach/punktach Partnerów, chyba że Partner dopuszcza taką możliwość.
 10. Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Rabatowej nie będą realizowane po zakończeniu Akcji, chyba że taka informacja zostanie oficjalnie ogłoszona przez Organizatora w oddzielnym komunikacie.

D. Nagrody

 1. Każda Karta Rabatowa bierze udział w końcowym losowaniu nagród, które odbędzie się 18 stycznia 2021 roku. Dokładna informacja na ten temat zostanie przekazana na stronie i profilu w portalu Facebook Organizatora Akcji.
 2. Przewidziane są co najmniej 3 atrakcyjne nagrody główne ufundowane przez Organizatora lub za jego pośrednictwem oraz nagrody dodatkowe w postaci upominków, ufundowane przez Urząd Miejski w Węgorzewie.

E. Postanowienia końcowe

 1. Organizator i Partnerzy uczestniczący w Akcji zobowiązują się udzielić rabatu Uczestnikom Akcji na podstawie Kart Rabatowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez obsługę sklepów/punktów biorących udział w Akcji, w tym za problemy techniczne mające wpływ na realizację zniżek w poszczególnych sklepach/punktach.
 3. Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone niniejszym Regulaminem.
 4. Wszelkie reklamacje związane z wykorzystaniem Kart Rabatowych należy zgłaszać pisemnie lub mailowo do Organizatora na podany powyżej adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie do 14 dni od daty wystąpienia powodu do reklamacji.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, ograniczenia lub brak możliwości przeprowadzenia Akcji w części lub całości z powodu wprowadzenia przez organy władzy państwowej regulacji prawnych dotyczących ograniczeń lub obowiązków w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Ponadto Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, ograniczenia i/lub brak możliwości przeprowadzenia Akcji w części i/lub całości z powodu działania siły wyższej. Za siłę wyższą poczytuje się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, których Organizator nie był w stanie przewidzieć, takie jak: wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego, strajki, żałoba narodowa, blokady dróg, inne zarządzenia organów władzy państwowej ograniczające swobodę działalności gospodarczej itp.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.skarbiecmazurski.pl.
 7. Wszelkie sytuacje sporne mające bezpośredni związek z Akcją, a nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Godziny otwarcia galerii

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

09:00 – 18.00

SOBOTA

10:00 – 14.00