Statut Fundacji Skarbiec Mazurski

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Skarbiec Mazurski, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”,
działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.),
ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późń. zm.) oraz niniejszego Statutu.

Fundacja ma osobowość prawną.

§2

Siedzibą Fundacji jest Węgorzewo.

§3

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i sztuki.

§4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§5

Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§6

Fundacja może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

§7

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§8

Celami Fundacji są:

odtwarzanie i popularyzacja historycznych, oraz współczesnych wartości kulturalnych materialnych
i niematerialnych regionu Mazur, oraz regionów sąsiadujących;
konsekwentne budowanie wizerunku medialnego regionu Mazur w zakresie krajowym,
europejskim i ogólnoświatowym, z wykorzystaniem aktualnych trendów w komunikacji z potencjalnymi odbiorcami;
inspirowanie mieszkańców regionu do aktywnego i twórczego pogłębiania swojej przynależności do miejsca zamieszkania;
działalność na rzecz popularyzacji języka dawnych mieszkańców Mazur;
promocja i rozwój turystyki w regionie Mazur;
wspieranie osób bezrobotnych, niepełnosprawnych bezrobotnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
zapobieganie bezrobociu poprzez podejmowanie działań mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy;
poszukiwanie zatrudnienia dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
organizowanie możliwości przekwalifikowania zawodowego;
promocja zdrowia i zdrowego stylu życia;
edukacja w zakresie zgodnym z pozostałymi celami Fundacji;
działalność charytatywna;
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
turystyka i krajoznawstwo;
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpraca między społeczeństwami;
promocja i organizacja wolontariatu;
pomoc Polonii i Polakom za granicą;
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
integracja społeczna i zawodowa.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

współpracę z twórcami sztuki ludowej;
współpracę z lokalnymi samorządami w celu wzajemnego wsparcia
w tworzeniu oryginalnych koncepcji służących promocji regionu Mazur;
organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów oraz kursów;
opiniowanie programów rozwoju regionu i innych aktów prawnych dotyczących
ważnych kwestii społecznych związanych z realizacją celów statutowych;
wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Fundacji;
gromadzenie informacji o inicjatywach związanych z celami statutowymi Fundacji;
organizację przedsięwzięć kulturalnych w powiązaniu z działaniami Fundacji;
inicjowanie i prowadzenie działalności promocyjnej, w tym wydawanie materiałów informacyjnych
w postaci drukowanej i elektronicznej poprzez Internet;
współpracę z władzami samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu,
w kontekście rozwoju i promocji regionu, w powiązaniu z celami statutowymi Fundacji;
wsparcie finansowe i merytoryczne innych organizacji pozarządowych,
podmiotów czy osób fizycznych w zakresie realizacji celów statutowych.

§10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i przychody Fundacji

§11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2100 złotych, która to kwota wniesiona jest w całości przez Fundatorów.
Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 złotych.
Fundusz Założycielski mogą stanowić pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.
Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:

krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
dotacji, datków, subwencji, oraz grantów;
dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację lub na rzecz Fundacji;
zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
operacji finansowych;
dochodów z majątku fundacji;
dochodów z odsetek bankowych;
dochodów z majątku nieruchomego lub ruchomego;
dochodów z nabytych praw majątkowych;
dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§14

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV
Działalność gospodarcza Fundacji

§15

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub Internet;
73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych;
74.20.Z Działalność fotograficzna;
13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych;
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
31.09.Z Produkcja pozostałych mebli;
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona
na straganach i targowiskach;
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;
10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych;
11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych;
11.05.Z Produkcja piwa;
13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych;
14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej;
14.14.Z Produkcja bielizny;
14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej;
16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych;
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z Pozostałe drukowanie;
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych;
23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych;
23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu;
32.40.Z Produkcja gier i zabawek;
32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli;
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
58.11.Z Wydawanie książek;
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi;
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
63.12.Z Działalność portali internetowych;
69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa;
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki.

Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

Rozdział V
Organy Fundacji

§16

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy ze wskazaniem funkcji w Zarządzie. W skład Zarządu mogą wejść Fundatorzy.
Decyzję o powołaniu nowych członków Zarządu podejmuje istniejący Zarząd w drodze uchwały, na ostatnim posiedzeniu Zarządu swojej kadencji.
Zarząd Fundacji, podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na 3 miesiące. Termin i miejsce obrad Prezes Zarządu podaje do wiadomości członków drogą telefoniczną, mailową lub osobiście co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.

§17

Zarząd Fundacji składa się z 3 członków: Prezesa i dwóch Wiceprezesów. Prezes Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu Fundacji.
Kadencja członków Zarządu trwa 5 lat.
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo wskutek odwołania.
Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

wykonywania działalności, lub pracy, której charakter uniemożliwia
należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność
do sprawowania tej funkcji;
niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 180 dni;
nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
istotnego naruszenia postanowień Statutu.

Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały Zarządu, od której zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały. Rozpoznanie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Tak podjęta uchwała w sprawie odwołania członka Zarządu jest ostateczna.
W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu.

§18

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających razem.
Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji także na stanowiskach innych
niż zarządzanie Fundacją.

§19

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
ustalanie wielkości zatrudnienia;
ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody
dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją;
sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą
o fundacjach, oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, oraz podjęcie uchwały
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego lub pokryciu straty;
realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji, bądź z postanowieniami niniejszego Statutu;
uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych;
odpowiadanie za realizację celów statutowych Fundacji;
przedstawianie sprawozdania z działalności Fundacji;
zwoływanie posiedzeń Rady Pracowników.

Rozdział VI
Przedsiębiorstwo Społeczne

§20

W przypadku gdy Fundacja prowadzi przedsiębiorstwo społeczne, nie dystrybuuje nadwyżki
z działalności przedsiębiorstwa społecznego pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny, oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną, lub
na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo.
§21

W przypadku prowadzenia przez Fundację przedsiębiorstwa społecznego wynagrodzenia kadry są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§22

Rada Pracowników powoływana jest przez Fundację tylko wtedy,
gdy prowadzi ona przedsiębiorstwo społeczne.
Rada Pracowników Fundacji jest organem konsultacyjno-doradczym.
Rada Pracowników Fundacji składa się ze wszystkich pracowników, zwanych dalej Członkami Rady.
Członkiem Rady Pracowników Fundacji staje się każdy pracownik Fundacji zatrudniony w niej na podstawie umowy o pracę lub osoby zatrudnione na podstawie umowy
cywilno – prawnej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a przestaje nim być w momencie rozwiązania tejże umowy.
Rada Pracowników Fundacji może wyrażać opinie, konsultować sprawy Fundacji lub zgłaszać własne wnioski. Głos Rady Pracowników Fundacji nie ma mocy wiążącej,
a jedynie charakter opiniodawczy dla Zarządu Fundacji.

Rozdział VII
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§23

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,
lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.
Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, o których mowa w §8 niniejszego statutu, w szczególności poprzez przekazanie go podmiotom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

Rozdział VIII
Zmiany Statutu

§24

Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu.
Zmiany w Statucie Fundacji mogą dotyczyć także celów Fundacji.